ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการแสดงออกทางด้านการสื่อสาร การพูด การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงาน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

เน้นทักษะการเรียนรู้จริงในงานอาชีพ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ในการทำงาน การติดต่อ การค้าขาย การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ

กิจกรรมคณิตศาสตร์กับศิลป์

เพื่อพัฒนา​ทักษะ​/กระบวนการ​ทางคณิตศาสตร์​เกี่ยวกับการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์​ในการทำงาน​และการจินตนาการ​ในเรื่องของงานศิลปะ​กับคณิตศาสตร์​

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่ง ของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวันวิชาการ

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน

ค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3

ฝึกปฏิบัติตนในเรื่องความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ มีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันและความเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6

ฝึกปฏิบัติตนในเรื่องความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ มีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันและความเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ประกวดมารยาท

ประกวดมารยาท กุลบุตร กุลธิดา เพื่อส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม เรื่องของการไหว้ มารยาทการรับของจากผู้ใหญ่

โครงการแผนการออม

ส่งเสริมในการออม การประหยัด เห็นคุณค่าของการรู้จักใช้เงิน

กิจกรรมลอยกระทง

ร่วมส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย การทำกระทง การลอยกระทง

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ...

รู้จักบุคลากร

ปัจจุบัน โรงเรียนเทพวิทยา มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 57 คน ครูอนุบาล 13 คน ครูประถมมัธยม 44 คน

การจัดการเรียน
การสอน

จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

ระเบียบการต่างๆ

ระเบียบการแต่งกาย , การเบิกประกันอุบัติเหตุ กฏระเบียบในโรงเรียน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

01

ปรัชญา

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข
02

เอกลักษณ์

คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง
03

อัตลักษณ์

แต่งกายดี มีมารยาท รักษ์สิ่งแวดล้อม
04

ยุทธศาสตร์ & กลยุทธ์

พัฒนาเอกลักษณ์คุณภาพผู้เรียน / พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ / เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Image
วิสัยทัศน์โรงเรียน
พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนการสอน
This image for Image Layouts addon
หลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรประถมศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียน IEP

เน้นทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากบริษัท MAKE A WIT
เฉพาะระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว จากทางโรงเรียน
02

26 กุมภาพันธ์ 2564

ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564
11

17 พฤษภาคม 2565

เปิดเรียนปีการศึกษา 2565
10

7 พฤษภาคม 2565

จำหน่ายหนังสือเรียนทุกระดับชั้น
09

2 เมษายน 2565

ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น (รับสมุดพก)
- มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
- มอบตัวนักเรียน ชั้น ป.2 ที่มีความประสงค์เรียน IEP จ่ายค่าหนังสือเรียน และค่าเรียนเดือนพฤษภาคม จำนวน 1,300 บาท
- จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
08

25 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบ o'net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน www.niet.or.th
07

24 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบ o'net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน www.niet.or.th
06

21 มี.ค. - 29 เม.ย. 2565

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
05

21 มีนาคม 2565

สิ้นสุดการแจ้งย้ายสถานศึกษา (สำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะย้ายนักเรียนไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น)
04

26 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564
03

23-25 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
02

13 กุมภาพันธ์ 2565

สอบ o'net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01

12 กุมภาพันธ์ 2565

สอบ o'net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Image

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมเทพวิทยา

กิจกรรม ท.ว.

ความสำเร็จของเรา

Image
โรงเรียนเทพวิทยา จังหวัดราชบุรี เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 67 ปี บรรยากาศร่มรื่น สงบ ร่มเย็น
0
บุคลากรครู
0
นักเรียนทั้งหมด
0
หลักสูตรการเรียนการสอน
0
การติดตามโรงเรียน

มาเป็นเพื่อนกับเรา

เพจเรามีอะไรบ้างมาดูกัน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน กิจกรรมภายในภายนอกโรงเรียนกดถูกใจ โรงเรียนเทพวิทยา
กิจกรรมนักเรียนอนุบาล การเรียนการสอน กิจกรรมนอกเวลาเรียน กดถูกใจ อนุบาลเทพวิทยา
ติดตามการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน กดติดตาม เรียนรู้คู่เทพวิทยา
เรียน IEP แล้วได้อะไร นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง ได้ประสบการณ์อย่างไรกดถูกใจ IEP
Image
สถานที่ในโรงเรียน

Contact