ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการแสดงออกทางด้านการสื่อสาร การพูด การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงาน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

เน้นทักษะการเรียนรู้จริงในงานอาชีพ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ในการทำงาน การติดต่อ การค้าขาย การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ

กิจกรรมคณิตศาสตร์กับศิลป์

เพื่อพัฒนา​ทักษะ​/กระบวนการ​ทางคณิตศาสตร์​เกี่ยวกับการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์​ในการทำงาน​และการจินตนาการ​ในเรื่องของงานศิลปะ​กับคณิตศาสตร์​

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่ง ของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวันวิชาการ

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน

ค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3

ฝึกปฏิบัติตนในเรื่องความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ มีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันและความเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6

ฝึกปฏิบัติตนในเรื่องความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ มีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันและความเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ประกวดมารยาท

ประกวดมารยาท กุลบุตร กุลธิดา เพื่อส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม เรื่องของการไหว้ มารยาทการรับของจากผู้ใหญ่

โครงการแผนการออม

ส่งเสริมในการออม การประหยัด เห็นคุณค่าของการรู้จักใช้เงิน

กิจกรรมลอยกระทง

ร่วมส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย การทำกระทง การลอยกระทง

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ...

รู้จักบุคลากร

ปัจจุบัน โรงเรียนเทพวิทยา มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 57 คน ครูอนุบาล 13 คน ครูประถมมัธยม 44 คน

การจัดการเรียน
การสอน

จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

ระเบียบการต่างๆ

ระเบียบการแต่งกาย , การเบิกประกันอุบัติเหตุ กฏระเบียบในโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ....

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการจัดการศึกษา

01

ปรัชญา

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข
02

เอกลักษณ์

คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง
03

อัตลักษณ์

แต่งกายดี มีมารยาท รักษ์สิ่งแวดล้อม
04

ยุทธศาสตร์ & กลยุทธ์

พัฒนาเอกลักษณ์คุณภาพผู้เรียน / พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ / เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Image
วิสัยทัศน์โรงเรียน
พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนการสอน
This image for Image Layouts addon
หลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรประถมศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียน IEP

เน้นทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากบริษัท MAKE A WIT
เฉพาะระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว จากทางโรงเรียน
02

26 กุมภาพันธ์ 2564

ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564
11

17 พฤษภาคม 2565

เปิดเรียนปีการศึกษา 2565
10

7 พฤษภาคม 2565

จำหน่ายหนังสือเรียนทุกระดับชั้น
09

2 เมษายน 2565

ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น (รับสมุดพก)
- มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
- มอบตัวนักเรียน ชั้น ป.2 ที่มีความประสงค์เรียน IEP จ่ายค่าหนังสือเรียน และค่าเรียนเดือนพฤษภาคม จำนวน 1,300 บาท
- จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
08

25 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบ o'net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน www.niet.or.th
07

24 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบ o'net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน www.niet.or.th
06

21 มี.ค. - 29 เม.ย. 2565

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
05

21 มีนาคม 2565

สิ้นสุดการแจ้งย้ายสถานศึกษา (สำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะย้ายนักเรียนไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น)
04

26 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564
03

23-25 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
02

13 กุมภาพันธ์ 2565

สอบ o'net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01

12 กุมภาพันธ์ 2565

สอบ o'net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Image

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมเทพวิทยา

ป.1 - ป.3 ชาย
ป.1 - ป.3 หญิง
ป.4 - ป.6 ชาย
ป.4 - ป.6 หญิง
ม.1 - ม.3 ชาย
ม.1 - ม.3 หญิง
กิจกรรม ท.ว.

ความสำเร็จของเรา

Image
โรงเรียนเทพวิทยา จังหวัดราชบุรี เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 67 ปี บรรยากาศร่มรื่น สงบ ร่มเย็น
0
บุคลากรครู
0
นักเรียนทั้งหมด
0
หลักสูตรการเรียนการสอน
0
การติดตามโรงเรียน

มาเป็นเพื่อนกับเรา

เพจเรามีอะไรบ้างมาดูกัน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน กิจกรรมภายในภายนอกโรงเรียนกดถูกใจ โรงเรียนเทพวิทยา
กิจกรรมนักเรียนอนุบาล การเรียนการสอน กิจกรรมนอกเวลาเรียน กดถูกใจ อนุบาลเทพวิทยา
ติดตามการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน กดติดตาม เรียนรู้คู่เทพวิทยา
เรียน IEP แล้วได้อะไร นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง ได้ประสบการณ์อย่างไรกดถูกใจ IEP
Image
ทำเนียบรุ่น ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

ม.3 รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหาร ซิสเตอร์เจนตา  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
ครูประจำชั้น ม.3/1  ครูศิริพร  คูณมา
ครูประจำชั้น ม.3/2  ครูศรินภัสร์  ห้วยหงษ์ทอง
ม.3/1  จำนวน ... คน

ม.3/2  จำนวน ... คน

จำนวนนักเรียนในรุ่นนี้ทั้งหมด  ... คน

สถานที่ในโรงเรียน

Contact